Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mededelingen

Notulen algemene ledenvergadering 2019-2020 en 2020-2021 d.d. 14 dec. 2021

1.*opening voorzitter, moment van stilte voor de mensen die ons zijn ontvallen de afgelopen 2 seizoenen.
 *Erwin geeft korte terugblik op afgelopen periode met bijzondere omstandigheden wegens corona. Dit heeft mede invloed gehad op de financiële situatie van de club, maar veel waardering voor extra inzet van bestuur/commissieleden, alle vrijwilligers en trouwe betaling van onze leden, die door hun steun hebben geholpen om het hoofd boven water te houden. Ook dankbaar voor de financiële steun van overheid en gemeente. Contributie
inkomsten is redelijk stabiel gebleven. De groei van de jeugdafdeling is erg positief en hoopgevend.
2 geen ingekomen stukken.
3 notulen 2018-2019 niet meer relevant.
4 goedkeuring wijziging statuten i.v.m. WBTR, mede i.v.m. aansprakelijkheid bestuursleden en wettelijk verplicht. Geen bezwaar wijziging.
Uitleg door Ben voor verantwoorde, duurzame investering in LED verlichting voor de 2 velden (verbetering veld 1 en vervanging veld 2). Investering bruto ca. 28.000,00 euro, maar door diverse subsidies en bezuiniging verbruik netto 5 a 10.000,00 euro. Terugverdientijd max. 5 jaar. 
5 financieel verslag 2019-2020 en 2020-2021 wordt toegelicht door Ben, met uitleg waarom sommige opvallende verschillen.
6 de financiën van de 2 seizoenen worden d.m.v. verslag kascommissie goedgekeurd.
7 opnieuw gekozen bestuursleden voorzitter (Erwin), penningmeester (Ben) en secretaris (Ria) voor 1 jaar. Erwin geeft aan i.p. tot 2030 herkiesbaar te zijn. Kascommissieleden (Kees en Jan), kantine (Peter), ledenadministratie (Marcel, Jeffrey), algemene zaken (Wim) en jeugdcommissie gaan ook nog een jaar door.
8 contributie voorlopig ongewijzigd.
9 rondvraag: verlichting hoofd veld wordt 25% meer opbrengst met zelfde verbruik. Kees bedankt bestuur voor het vele en goede werk van de afgelopen 2 jaar.
10 sluiting vergadering door voorzitter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Training lagere elftallen dinsdagavond

I.v.m. veldindelingen op dinsdagavond herinneren we graag een ieder eraan zich tijdig te melden op het veld zodat de trainingstijd niet beperkt wordt.  
Inloop 19:00 a 19:10 uur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord van de voorzitter (seizoen 2019/2020) 


De aftrap van duurzaam

Namens het bestuur heet ik eenieder weer van harte welkom, in het bijzonder onze nieuwe (jeugd)leden en ouders. Wij zijn de duurzaamste (sinds 1905) voetbalvereniging van Rotterdam Zuid met een rijke historie en de blik gericht op de toekomst. In de statuten uit 1918 staat: “Den Rotterdamsche Voetbal-Vereeniging stelt zich ten doel het voetbalspel te beoefenen en te bevorderen”. Een begrijpelijk doel van onze vereniging TRANSVALIA ZW. Een echte club voor jong en oud waar het belang van alle leden meetelt en het voortbestaan van de vereniging bovenaan staat!

Onze krasse terrein medewerkers, vriendelijke kantinebezetting, gedreven (jeugd)begeleiders, betrokken trainers en bestuursleden zijn de afgelopen vakantieperiode weer op druk geweest met de voorbereidingen op het nieuwe (115e) seizoen. Alle waardering voor hen die de nodige tijd steken en inspannen om TRANSVALIAZW een hechte vereniging te laten zijn. Onze vrijwilligers doen hun best voor het plezier van anderen, wees er dus zuinig op!

115 jaar duurzaam

Onze vereniging is opgericht op 14 mei 1905 als “Volharding” in de buurt rond de Persoonshaven. In 1908 ontstond de naam “Transvalia” vanwege het feit dat ons voetbalveld zich bevond op het Afrikaanderplein middenin de Transvaalbuurt. Lange perioden werd er gespeeld op de Kromme Zandweg en aan de Oldegaarde in Charlois. Sinds 1978 is het terrein aan de Charloisse Lagedijk, waar wij in 2005 gefuseerd zijn met ZW (opgericht op 1 maart 1925), onze thuishaven.

Wij zijn dus de oudste (meest duurzame) vereniging van Rotterdam Zuid en dat willen we ook blijven. De inkomsten van de vereniging worden aangewend om de accommodatie in stand te houden, materialen aan te schaffen, rekeningen op tijd te betalen en waar mogelijk verbeteringen te realiseren. Eind van dit jaar zal naar alle waarschijnlijkheid een installatie van zonnepanelen de energie voor ons complex gaan leveren, waardoor er op termijn kosten bespaard worden, welke voor andere verenigingsdoelen kunnen worden gebruikt. Bovendien dragen we ons steentje bij aan een gezondere wereld. Onze naam, historie, accommodatie en materialen zijn ons sociale visitekaartje, ga er duurzaam mee om!

Om bovenstaande te realiseren is een vaste financiële bijdrage (de contributie) verplicht en noodzakelijk, betaal deze dus op tijd om onnodige extra kosten te voorkomen. Daarnaast kan men ook op andere manieren een bijdrage te leveren aan de club, te denken valt een vrijwillige donatie, sponsoring of aan vrijwillige helpende hand. Met name onze jeugdafdeling kan op gebied van organisatie en bestuur uw hulp hard gebruiken, informeer eens wat u kan betekenen.

Bij TRANSVALIAZW kom je sporten in een sfeer van normaal gedrag en sportiviteit. Een omgeving waarin waar we rekening houden met elkaar en waar nieuwkomers of gasten welkom zijn. Hiertoe zijn er een aantal huisregels kenbaar gemaakt. Praat met elkaar in plaats van over elkaar, ga normaal met elkaar om.

Op zaterdag en zondag spelen sportieve selectie-, senioren- en veteranen elftallen met plezier hun wedstrijden en vormen samen met onze fanatieke G - en jeugd teams belangrijke pijlers onder de vereniging. Onze leden (en ouders) zijn mensen, tussen de vier en negentig jaar oud, met diverse achtergronden, capaciteiten en talenten. Ons beleid is er op gericht om deze capaciteiten/talenten te ontwikkelen en zo de vereniging te versterken. Haal het beste uit jezelf, geef het goede voorbeeld en wees zuinig (duurzaam) op elkaar!

Met sportieve en duurzame groet,

Erwin Saarloos

Voorzitter TRANSVALIA ZW

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte gast,

Op deze site alsmede op ons terrein en in de gebouwen ervan kunnen van u en uw gezelschap opnamen worden gemaakt. 

Deze opnamen kunnen op de website van de vereniging of in een ander verenigingsorgaan worden weergegeven. 

Zij zullen niet worden gebruikt voor commerciële of andere niet aan de vereniging gerelateerde doeleinden.

Bij het bezoeken van deze site en het betreden van ons terrein geeft u aan hiertegen geen bezwaar te hebben.

Bestuur TRANSVALIA ZW

-----------------------------------------------------------------

Gedragsregels TransvaliaZW

TransvaliaZW
  hanteert gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie. Daarom zijn door NOC*NSF gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn van toepassing voor een ieder binnen de vereniging; sporters, leiders, trainers, technisch kader en bestuur. Wanneer de gedragsregels worden overtreden kan een tuchtprocedure met tuchtrechterlijke sancties volgen vanuit de sportbond. Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. 
 
Definitie begrip seksuele intimidatie: 

 

1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. 

 

2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten. 

 

Gedragsregels Begeleiders: 

 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 

 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 

 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook. 

 

7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

 

9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

 

10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken. 

 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

gedragsrgels in de sport’, zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele intimidatie van NOC*NSF 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeugdsportfonds Rotterdam


Beste ouders/verzorgers van jeugdspelers,

Diverse leden maken gebruik van de regeling van jeugdsportfonds Rotterdam, om ook volgend seizoen gebruik te maken van die regeling verzoeken wij dit te regelen op school of via de maatschappelijk werk(st)er die dit ook in het afgelopen seizoen voor u geregeld heeft. Zegt deze regeling u niets maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen, dan kunt u op bijgaande site meer informatie vinden: www.jeugdsportfonds.nl/fonds/rotterdam/<http://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/rotterdam/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
Hoe werkt het ?
Voorbeeld 1 : Spelerspas Controle uitvoeren    
voor uitleg "klik hier"
Voorbeeld 2 : Wedstrijdverloop vastleggen
voor uitleg "klik hier"
Voorbeeld 3 : Spelersopgave invullen
voor uitleg "klik hier"

 

Spreek! Nu! Sedar Soares

23 mei 16:00  Zondagavond 22 mei 2022 is de documentaire Spreek! Nu! uitgezonden over de in 2003 doodgeschoten Sedar Soures. Sedar was jeugdspeler bij Transvalia. Gedode Sedar Soares doet in deepfake-video oproep aan dader en getuigen Sedar Soares, die in 2003 op 13-jarige leeftijd werd doodgeschoten in Rotterdam, heeft in een deepfake-video 'zelf' de dader en getuigen gevraagd om zich te melden. De video werd voor het eerst getoond in de documentaire Spreek! Nu! (WNL). Het is voor zover bekend voor het eerst dat deepfake-technologie wordt ingezet voor een getuigenoproep. Lang werd gedacht dat Soares is doodgeschoten omdat hij sneeuwballen naar een automobilist had gegooid, maar na onderzoek van een coldcaseteam gaat de politie er nu van uit dat hij het slachtoffer is geworden van een ripdeal. Hij was met vrienden aan het buitenspelen toen criminelen elkaar probeerden te beroven. Daarbij is geschoten en werd Soares door een verdwaalde kogel geraakt, werd eerder deze week bekendgemaakt. Hoewel de politie tot nieuwe inzichten is gekomen, is er nog veel onduidelijk over Soares' dood. De hoop is dat door de video betrokkenen hun jarenlange stilzwijgen verbreken. Vervolging van betrokkenen bij de veronderstelde beroving waarbij is geschoten, is niet het doel van de oproep, zegt het Openbaar Ministerie. Leidend is het oplossen van de dood van de tiener. "Er zijn mogelijk tientallen mensen - echt heel veel - die de puzzelstukken in handen hebben, die tezamen de puzzel kunnen leggen. Daarmee kunnen we die moord op dat jochie, dat daar sneeuwballen stond te gooien met zijn vrienden, oplossen", aldus documentairemaker Simon Vuyk vanochtend in het televisieprogramma WNL op Zondag. In de documentaire Spreek! Nu! worden naast het coldcaseteam ook de nabestaanden van Soares gevolgd, vanaf het moment dat ze te horen kregen dat het plan bestond om de jongen zelf met deepfake-technologie aan het woord te laten. De politie erkent het hoogst ongebruikelijke karakter van deze oproep, maar zegt ervan overtuigd te zijn dat dit "harten kan raken in het criminele milieu. Dat getuigen en misschien de dader zich kunnen gaan melden." Ook de familie staat hierachter.meer »

36x gelezen

Jeugdspeler debuteert in TransvaliaZW 1

23 mei 15:45  VERDIENSTELIJK DEBUUT JONGE TRANSVALIAAN (16 JAAR) IN HOOFDMACHT Piershil, 21-5-2022 Jeugdspeler debuteert in TransvaliaZW 1 Bij aanvang van de tweede helft in de wedstrijd Piershil 1 – TransvaliaZW 1 is bij een 1-0 achterstand onze jeugdspeler Maicol Sano Rincon (16), spelend in de JO 17 o.l.v. trainer Remco Hoefnagel, gedebuteerd in de hoofdmacht van de Rood Blauwen. Aanvankelijk nog wat onwennig, het spel golfde rommelig in hoog tempo op en neer, wierp hij snel de schroom van zich af en liet in de positie van linker middenvelder degelijk veldspel zien, gesteund door zijn oudere medespelers. Maicol liet zien een talentvolle Transvaliaan te zijn door 3 minuten voor het laatste fluitsignaal, na een passerbeweging een afgemeten voorzet met zijn linkervoet te geven welke bij de 2e paal in het doel van Piershil werd binnen geknikt. Hierdoor werd de stand omgebogen naar een 1-2 voorsprong, waardoor 3 belangrijke punten in de strijd tegen degradatie voor de oudste van Rotterdam-Zuidwaren. Een zichtbaar opgeluchte trainer Andre Linger over het debuut: “Maicol hield zich prima staande in een nerveuze hots-knots degradatiewedstrijd, in de komende weken trainen er een aantal spelers uit de JO 17 met de selectie mee, mede met oog op de toekomst van de club” Maicol had na afloop zelf ook een korte reactie: “Ja, het ging wel lekker”, liet hij bescheiden optekenen nadat hij de complimenten voor zijn assist van de spelers en staf in ontvangst had genomen. Het bestuur feliciteert hem met zijn verdienstelijke debuut in TransvaliaZW 1. Erwin Saarloos Voorzitter TransvaliaZWmeer »

150x gelezen

JO09 kampioen!

22 mei 19:15  Ook de jongen van JO09-1 -zijn kampioen geworden door alle wedstrijden te winnen. Klasse gedaan jongens, de club is trots op jullie! Gefeliciteerd namens het bestuur, dank aan de trainers & leiders.meer »

70x gelezen

JO12 Kampioen!

22 mei 11:30  Klasse gedaan jongens, de club is trots op jullie! Gefeliciteerd namens het bestuur, dank aan de trainers & leiders.meer »

56x gelezen

Piershil 1 - TransvaliaZW 1

21 mei 6:15  Drie punten voor TransvaliaZW. Met pijn en moeite namen de rood blauwen de punten mee uit Piershil. Improviseren vandaag, schorsingen en vakanties waren de oorzaak dat er maar liefst 5 basisspelers afwezig waren in de toch al uitgedunde selectie good-old Ab Ashaini, Erwin Saarloos, Rick van Leeuwen en Quenten Dijke vulden de groep aan evenals het 16 jarige talent Maicol Sano Bincon zelfs trainer Linger had een wedstrijd outfit aangetrokken. Het reeds gedegradeerde Piershil speelde vrijuit en kwam een aantal keer in de buurt van doelman Sinon die telkens op de juiste plek stond om het ogenschijnlijke gevaar onschadelijk te maken. Een verkeerde inschatting van de verdediging zorgde ervoor dat Piershil in de 33’ min aan de leiding kwam dit was tevens de ruststand. De 2e helft een ander TransvaliaZW, Dio Virginnie was geblesseerd in de kleedkamer achtergebleven en het debuut van Maicol was daar. Duels werden nu wel gewonnen en vlotte combinaties op de mat gelegd dit resulteerde in een aantal kansen het wachten was op de gelijkmaker die werd in de 77’ min door Tim Veerman binnengewerkt, 10 minuten later kwam de terechte 1-2 op het scorebord een individuele actie van jongeling Maicol eindigde met een afgemeten voorzet op de ingevallen trainer Linger die dit buitenkansje niet onbenut liet. Kort daarna blies de uitstekende arbiter Bos de wedstrijd af. Met nog 2 wedstrijden te gaan hebben de Transvalianen lijfsbehoud nog steeds in eigen hand . A.s. zaterdag wordt ZBVH ontvangen, aanvang 14.30u Met sportieve groet, K.L.Koek

1678x gelezen

Pupillentrainer TransvaliaZW geslaagd

19 mei 13:00  Sharief William, een bekend gezicht binnen onze vereniging, heeft de KNVB opleiding Pupillentrainer met goed resultaat doorlopen en kreeg maandagavond zijn diploma overhandigd. Vanuit TransvaliaZW zijn wij uitermate trots op het behaalde resultaat. De afwisselende cursus met zowel theorie als praktijkstof werd gegeven door docent Kor v.d. Heiden. Ook de medecursisten van DCV Krimpen en VV Gouda zijn geslaagd. TransvaliaZW feliciteert alle cursisten en wenst hen nog vele sportieve jaren toe. meer »

61x gelezen

Ingebruikname LED veldverlichting

11 mei 15:15  .meer »

65x gelezen

Stageplekken TransvaliaZW

22 maart 11:45  Opzoek naar een leuke stageplek bij onze club? Bekijk de volgende link:meer »

61x gelezen

Workshop "4 inzichten over trainerschap"

24 februari 15:00  Onder leiding van Anne en Carmen van Rotterdam Sportsupport hebben onze jeugdtrainers afgelopen woensdag enthousiast een workshop gevolgd over de 4 inzichten over trainerschap. Carmen zal ons voortaan wekelijks ondersteunen als Clubkadercoach. Een clubkadercoach zet zich in om trainersbegeleiding op te zetten, uit te voeren en te borgen binnen de sportvereniging. Wij hopen hiermee onze spelers, trainers en leiders op een plezierige manier te kunnen begeleiden. TransvaliaZW blijft werken aan een plezierige en veilige sportcultuur.meer »

84x gelezen

''Nieuwe'' sportverzorger!

7 februari 14:15  Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat Ron van de Laan vanaf volgens seizoen 2022-2023 terugkeert op het oude nest als onze sportverzorger. Namens het bestuur en alle leden, welkom terug Ron!

112x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!