Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mededelingen

Training lagere elftallen dinsdagavond

I.v.m. veldindelingen op dinsdagavond herinneren we graag een ieder eraan zich tijdig te melden op het veld zodat de trainingstijd niet beperkt wordt.  
Inloop 19:00 a 19:10 uur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord van de voorzitter (seizoen 2019/2020) 


De aftrap van duurzaam

Namens het bestuur heet ik eenieder weer van harte welkom, in het bijzonder onze nieuwe (jeugd)leden en ouders. Wij zijn de duurzaamste (sinds 1905) voetbalvereniging van Rotterdam Zuid met een rijke historie en de blik gericht op de toekomst. In de statuten uit 1918 staat: “Den Rotterdamsche Voetbal-Vereeniging stelt zich ten doel het voetbalspel te beoefenen en te bevorderen”. Een begrijpelijk doel van onze vereniging TRANSVALIA ZW. Een echte club voor jong en oud waar het belang van alle leden meetelt en het voortbestaan van de vereniging bovenaan staat!

Onze krasse terrein medewerkers, vriendelijke kantinebezetting, gedreven (jeugd)begeleiders, betrokken trainers en bestuursleden zijn de afgelopen vakantieperiode weer op druk geweest met de voorbereidingen op het nieuwe (115e) seizoen. Alle waardering voor hen die de nodige tijd steken en inspannen om TRANSVALIAZW een hechte vereniging te laten zijn. Onze vrijwilligers doen hun best voor het plezier van anderen, wees er dus zuinig op!

115 jaar duurzaam

Onze vereniging is opgericht op 14 mei 1905 als “Volharding” in de buurt rond de Persoonshaven. In 1908 ontstond de naam “Transvalia” vanwege het feit dat ons voetbalveld zich bevond op het Afrikaanderplein middenin de Transvaalbuurt. Lange perioden werd er gespeeld op de Kromme Zandweg en aan de Oldegaarde in Charlois. Sinds 1978 is het terrein aan de Charloisse Lagedijk, waar wij in 2005 gefuseerd zijn met ZW (opgericht op 1 maart 1925), onze thuishaven.

Wij zijn dus de oudste (meest duurzame) vereniging van Rotterdam Zuid en dat willen we ook blijven. De inkomsten van de vereniging worden aangewend om de accommodatie in stand te houden, materialen aan te schaffen, rekeningen op tijd te betalen en waar mogelijk verbeteringen te realiseren. Eind van dit jaar zal naar alle waarschijnlijkheid een installatie van zonnepanelen de energie voor ons complex gaan leveren, waardoor er op termijn kosten bespaard worden, welke voor andere verenigingsdoelen kunnen worden gebruikt. Bovendien dragen we ons steentje bij aan een gezondere wereld. Onze naam, historie, accommodatie en materialen zijn ons sociale visitekaartje, ga er duurzaam mee om!

Om bovenstaande te realiseren is een vaste financiële bijdrage (de contributie) verplicht en noodzakelijk, betaal deze dus op tijd om onnodige extra kosten te voorkomen. Daarnaast kan men ook op andere manieren een bijdrage te leveren aan de club, te denken valt een vrijwillige donatie, sponsoring of aan vrijwillige helpende hand. Met name onze jeugdafdeling kan op gebied van organisatie en bestuur uw hulp hard gebruiken, informeer eens wat u kan betekenen.

Bij TRANSVALIAZW kom je sporten in een sfeer van normaal gedrag en sportiviteit. Een omgeving waarin waar we rekening houden met elkaar en waar nieuwkomers of gasten welkom zijn. Hiertoe zijn er een aantal huisregels kenbaar gemaakt. Praat met elkaar in plaats van over elkaar, ga normaal met elkaar om.

Op zaterdag en zondag spelen sportieve selectie-, senioren- en veteranen elftallen met plezier hun wedstrijden en vormen samen met onze fanatieke G - en jeugd teams belangrijke pijlers onder de vereniging. Onze leden (en ouders) zijn mensen, tussen de vier en negentig jaar oud, met diverse achtergronden, capaciteiten en talenten. Ons beleid is er op gericht om deze capaciteiten/talenten te ontwikkelen en zo de vereniging te versterken. Haal het beste uit jezelf, geef het goede voorbeeld en wees zuinig (duurzaam) op elkaar!

Met sportieve en duurzame groet,

Erwin Saarloos

Voorzitter TRANSVALIA ZW

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte gast,

Op deze site alsmede op ons terrein en in de gebouwen ervan kunnen van u en uw gezelschap opnamen worden gemaakt. 

Deze opnamen kunnen op de website van de vereniging of in een ander verenigingsorgaan worden weergegeven. 

Zij zullen niet worden gebruikt voor commerciële of andere niet aan de vereniging gerelateerde doeleinden.

Bij het bezoeken van deze site en het betreden van ons terrein geeft u aan hiertegen geen bezwaar te hebben.

Bestuur TRANSVALIA ZW

-----------------------------------------------------------------

Gedragsregels TransvaliaZW

TransvaliaZW
  hanteert gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie. Daarom zijn door NOC*NSF gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn van toepassing voor een ieder binnen de vereniging; sporters, leiders, trainers, technisch kader en bestuur. Wanneer de gedragsregels worden overtreden kan een tuchtprocedure met tuchtrechterlijke sancties volgen vanuit de sportbond. Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. 
 
Definitie begrip seksuele intimidatie: 

 

1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. 

 

2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten. 

 

Gedragsregels Begeleiders: 

 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 

 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 

 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook. 

 

7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

 

9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

 

10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken. 

 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

gedragsrgels in de sport’, zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele intimidatie van NOC*NSF 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeugdsportfonds Rotterdam


Beste ouders/verzorgers van jeugdspelers,

Diverse leden maken gebruik van de regeling van jeugdsportfonds Rotterdam, om ook volgend seizoen gebruik te maken van die regeling verzoeken wij dit te regelen op school of via de maatschappelijk werk(st)er die dit ook in het afgelopen seizoen voor u geregeld heeft. Zegt deze regeling u niets maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen, dan kunt u op bijgaande site meer informatie vinden: www.jeugdsportfonds.nl/fonds/rotterdam/<http://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/rotterdam/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
Hoe werkt het ?
Voorbeeld 1 : Spelerspas Controle uitvoeren    
voor uitleg "klik hier"
Voorbeeld 2 : Wedstrijdverloop vastleggen
voor uitleg "klik hier"
Voorbeeld 3 : Spelersopgave invullen
voor uitleg "klik hier"

 

Kerstklaverjassen & Jokeren AFGELAST!

Vandaag, 27 november 9:30  Helaas kan het kerstklaverjassen & Jokeren vanwege de laatste coronamaatregelen niet meer doorgaan.meer »

30x gelezen

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

25 november 20:00  Deze vindt dinsdag 14 december om 20.30 uur plaats middels zoomvergadering. Elk lid ontvangt van de ledenadministratie een link om deel te kunnen nemen. De agenda is als volgt: Agenda jaarvergadering 2019-2020 en 2020-2021 d.d. 14 december 2021. 1 opening voorzitter; 2 ingekomen stukken; 3 notulen vergadering 2018-2019; 4 goedkeuring wijziging statuten WBTR; 5 financieel verslag penningmeester incl. begroting 2021-2022; 6 verslag kascommissie + goedkeuring balans en staat van baten en lasten; 7 benoeming bestuursleden; 8 vaststelling contributie; 9 rondvraag; 10 sluiting.

20x gelezen

JSB Investment & Consultancy sponsort zaterdag 2

16 november 12:45  Zaterdag 2 bedankt Marcel van den Nieuwendijk van JSB Investment & Consultancy voor deze investering!

38x gelezen

Sporten tijdens corona

13 november 15:15  .meer »

44x gelezen

Andre 'El Commandante' Linger ook volgend seizoen hoofdtrainer

11 november 14:15  Andre 'El Commandante' Linger ook in seizoen 2022 - 2023 hoofdtrainer TransvaliaZW Het bestuur van TransvaliaZW en trainer Andre Linger zijn overeengekomen dat hij ook volgend seizoen TransvaliaZW 1 zal trainen en coachen. Zijn vakmanschap en aanpak past prima bij de sfeer en ambities van de vereniging op het gebied van sportiviteit, gezond- en duurzaamheid. Doorslaggevend hierbij is niet de stand op de ranglijst maar de omgang met vrijwilligers, technische staf en de spelersgroep waarbij sportiviteit, spelvreugde en duidelijke afspraken centraal staan. Moeizaam verliep de bespreking allerminst, zeker nadat ook elftalleider Patrick Turkenburg en grensrechter Rinus van het Geloof zich bereid toonden om wéér een jaar door te gaan, is de verbintenis gisteravond met een goed glas beklonken. Wel zijn we, ter versterking van onze technische staf, per direct op zoek naar een (aankomend) sportverzorg(st)er, zie onze website. Reacties, via secretaris@transvaliazw.nl

49x gelezen

Vacaturebank

10 november 13:00  Nieuw op onze website en in de app. De vacaturebank van TransvaliaZW. Zonder vrijwilligers geen voetbalclub!meer »

31x gelezen

Coronatoegangsbewijs

10 november 12:45  Het betreden van de kantine en kleedkamers is alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs (eigen verantwoording).meer »

189x gelezen

Gezocht: Sportverzorger (m/v)

28 oktober 10:45  Gezocht (aankomend) sportverzorger (m/v) Wij bieden eventuele cursussen aan, en uiteraard staat hier vanzelfsprekend ook een passende vergoeding tegenover. Voor nadere informatie contact opnemen met hoofdtrainer Andre Linger 06-46701286 en/of voorzitter Erwin Saarloos 06-42605172 Reacties: secretaris@transvaliazw.nlmeer »

74x gelezen

Spelers gezocht voor JO-17

27 oktober 23:15  .meer »

39x gelezen

TransvaliaZW Sjaal

22 oktober 20:15  Beste spelers, ouders en vrienden van TransvaliaZW, De “r” is weer in de maand en dat betekent dat wij allemaal wat extra warmte kunnen gebruiken rond het voetbalveld. Onze spelers- en supporters sjaals zijn daar een perfecte oplossing voor. Hoe leuk is het om als één team, één club bij de tegenstander aan te komen? Trotse supporters langs het veld omdat hun Transvaliaan met plezier bij onze club voetbalt. Met de komende feestdagen voor de deur is onze sjaal het perfecte cadeau voor een geslaagde Divali, Dag van de Mantelzorg, Chanoeka, Singles Day, Sinterklaas, Kerst of welke gelegenheid dan ook. De sjaals zijn op maandag en woensdag van 19.00 tot 20.00 te verkrijgen bij de leden van de jeugdcommissie. Pinnen of gepaste contante betaling is gewenst.

29x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!