Cookie beleid TransvaliaZW

De website van TransvaliaZW is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huisregels

Huisregels

INLEIDING

Beste leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers van Transvalia ZW.

Onze samenleving verandert. We leven nu in een multi-culturele gemeenschap en komen in aanraking met allerlei mensen met hun eigen gewoonten en religies. Alles gaat sneller en onbewust wordt er meer van ons verwacht. We gaan hierdoor wel eens minder vriendelijk met elkaar om. Dit is IN maar ook zeker OM het veld terug te zien.

Daarom steunt het bestuur van Transvalia ZW het initiatief van de KNVB om als vereniging actief bij te dragen het plezier en respect in het voetballen te behouden. In samenwerking met deze KNVB zijn er gedragsregels opgesteld zodat een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Deze moeten er voor zorgen dat het verenigingsklimaat goed blijft en ieder lid zich in de vereniging thuis voelt, goede omgangsvormen op prijs stelt en het voetballen op correcte wijze kan beoefenen. Laten we elkaar met respect behandelen en in waarde laten maar ook elkaar durven aanspreken bij verkeerd gedrag. (Liever onder vier ogen dan publiekelijk)

We hopen dat e.e.a. bij zal dragen aan een plezierige vereniging TransvaliaZW waar we met z’n allen trots op zijn ongeacht winst, gelijkspel of verlies.

 
ROKEN EN ALCOHOL

Hoewel het genoegzaam bekend is dat roken en alcohol schadelijk zijn voor de (volks) gezondheid en eigenlijk niet samengaan met sportbeoefening zijn er de laatste tijd van overheidswege ook wettelijke maatregelen genomen. Wij maken de volgende afspraken

Roken:

Vanaf 1 juli 2008 is er een algeheel rookverbod in kantine, bestuurs- en commissiekamer, alsmede keuken, kleedlokalen en toiletten. De vereniging wordt voor het toezien hierop verantwoordelijk gehouden en zal de eventuele boete moeten betalen. Indien mogelijk zal dit op de dader(s) worden verhaald. Er worden geen tabaksproducten verkocht. Buiten de kantine is een speciale "rookruimte" gemaakt. Houdt deze schoon a.u.b.

Alcohol:

Geen alcohol voor leiders, trainers en/of andere kaderleden vóór of tijdens de uitoefening van hun functie.

Geen alcohol zaterdag’s in de kantine tot 12.00 uur. Langs de lijn tijdens de wedstrijden geen alcoholgebruik toegestaan

Tijdens wedstrijden 1e elftal (zaterdag en zondag) zal in de kantine alcohol en frisdrank in plastic bekers worden geschonken

Alleen frisdrank in plastic bekers langs de lijn toegestaan. Alleen alcohol toegestaan in kantine en op het boventerras

SPORTCOMPLEX

Ieder verenigingslid of bezoeker draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex. Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren. Alléén PET-flessen (plastic) in de oranje containers

Auto’s, fietsen, brommers en scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons terrein.

Alleen aangelijnde honden zijn op het sportcomplex toegestaan en uitwerpselen dienen direct door de eigenaar van de hond te worden opgeruimd

KANTINE

Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden

Na gebruik van consumpties zowel in kantine als terras de lege flesjes/glazen aan de bar terugbrengen en tafel op te ruimen van afval

Er mag geen glaswerk (glazen, flesjes) naar de velden meegenomen worden

KLEEDLOKALEN

Douchen na wedstrijd of training is verplicht. Het dragen van badslippers wordt i.v.m. de hygiëne ten zeerste aanbevolen

Schoonmaken van voetbalschoenen in de doucheruimtes is verboden. Hiervoor dienen de borstels die buiten staan opgesteld

Papier, kauwgom, modder etc. moeten in de afvalbakken worden gedeponeerd en de kleedlokalen na het douchen aantrekken. Trainers/leiders dienen hierop toe te zien

Het is verboden alcoholhoudende dranken te nuttigen en te roken in de kleedkamers. Toiletten dienen schoon achter gelaten te worden 

Het verdient aanbeveling de kleedruimtes tijdens wedstrijden en trainingsavonden op slot te doen

VERGADERINGEN / BESTUURSKAMER

Vergaderingen worden in de bestuurskamer gehouden. Na de vergadering deze ruimte netjes en schoon achter te laten

GEDRAG OP EN ROND SPORTVELD

Een verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik. Scheidsrechters, mede- en tegenstanders worden niet uitgescholden

Bij staken van een wedstrijd dienen trainer, aanvoerder/leider zo spoedig mogelijk contact op te nemen met wedstrijdsecretaris (zaterdag of zondag) of  coördinator

Bij rode kaarten, zowel bij ons als tegenstander, direct een formulier invullen en inleveren bij wedstrijdcoördinator (ook voor uitwedstrijden!)

Elk TransvaliaZW team (jeugd-zaal-senioren) speelt in het door het bestuur vastgesteld tenue. Reclamesponsoring is in overleg mogelijk

De trainer/leider corrigeert ‘onjuist’ gedrag van spelers. Bij herhaaldelijk ongepast gedrag kan het bestuur een schorsing of taakstraf (bijv. fluiten pupillenwedstrijd) opleggen

MATERIAALGEBRUIK

Het trainingsmateriaal dient na de wedstrijd/training opgeborgen te worden of afgegeven aan de materiaalman in de kleedkamers

Ballen die buiten het veld zijn gekomen dienen direct te worden opgehaald

Hiervoor is 1 uitzondering: ballen die op het terrein van de buurman aan de Charloisse Lagedijk zijn gekomen graag melden bij terreincommissie

Doelen na afloop van wedstrijd/training terugzetten op de daarvoor bestemde plaatsen. Na de training veld- en kleedkamerverlichting uit (laten) doen

Voor veld 2 omlopen, dus niet over veld 1. Toegangspoort naar Krabbedijkestraat controleren of deze dicht is

OMGANG MET ELKAAR

Bij meningsverschillen het taalgebruik op een normaal niveau houden. Andere leden en vooral kinderen kan dit storen

Meningsverschillen in de daarvoor bestemde ruimte bespreken (o.a. bestuurskamer)

Benader de TransvaliaZW vrijwilligers op een normale manier. Zij zijn er voor u en uw kinderen en doen hun best alles zo goed mogelijk te laten verlopen

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

Op wedstrijddagen behoort iedere speler op tijd (volgens afspraak) aanwezig te zijn. Selecties zijn verplicht op tijd op de training te verschijnen of tijdig af te melden bij de trainer

JEUGD / OUDERS

Ouders ga zoveel mogelijk mee (denk aan ernstige blessure – arts – ziekenhuis). Wees enthousiast en positief. Laat het coachen aan trainer/leider over

Bemoei u niet met scheidsrechterlijke beslissingen. Wees een actieve verenigingsdeelnemer; denk o.a. aan vervoer

Let op onbehoorlijk taalgebruik, ziekteverwensingen en vloeken zowel binnen als buiten het veld

Verenigingsleden kunnen elkaar aanspreken op onbehoorlijk taalgebruik en trainer/leider kunnen spelers hierover corrigeren

DIEFSTAL / VERNIELINGEN

Bij diefstal van goederen van de vereniging of derden zal aangifte bij de politie worden gedaan en de toegang tot het complex worden ontzegd totdat het bestuur hierover een uitspraak heeft gedaan

Opzettelijke vernieling/beschadiging van eigendommen van de vereniging zal de schade worden verhaald op desbetreffende persoon of ouder/verzorger

Indien nodig zal aangifte bij de politie worden gedaan

CONTRIBUTIE / BOETES

Contributie en boetes dienen volgens de richtlijnen zoals vermeld op deze site en in de naar ieder lid toegezonden brieven te worden voldaan

Bij het niet naleven van de afspraken worden de vorderingen uit handen gegeven aan een extern incassobureau

SPELERSPAS

Iedere speler mag alleen met een geldige spelerspas voetballen.

STRAFFEN EN/OF BOETES

In de meeste gevallen zal een vooronderzoek met hoor en wederhoor plaatsvinden en een samenvatting worden opgesteld die door alle partijen wordt ondertekend waarna een uitspraak door het bestuur wordt gedaan

Het bestuur heeft de volgende mogelijkheden corrigerend op te treden:

·         Het bestuur berispt speler/verenigingslid bij overtreding

·         Het bestuur kan een taakstraf opleggen  (in het belang van de vereniging)

·         Het bestuur kan een speler ontzeggen actief mee te doen (gedeeltelijke schorsing)

·         Het bestuur kan dit voor training en wedstrijd ontzeggen (volledige schorsing)

·         Het bestuur kan speler/verenigingslid voor een bepaalde tijd toegang tot complex ontzeggen

·         Het bestuur kan iemand royeren na ernstige overtredingen (o.a. diefstal, slaan)

TransvaliaZW hanteert gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie.

Daarom zijn door NOC*NSF gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn van
toepassing voor een ieder binnen de vereniging; sporters, leiders, trainers, technisch
kader en bestuur. Wanneer de gedragsregels worden overtreden kan een
tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Coaches,
trainers en andere begeleiders van sporters hebben een extra verantwoordelijkheid
als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie.

Definitie begrip seksuele intimidatie:

1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in
verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als
gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel
misbruik.
2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de
artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van
Strafrecht strafbaar gestelde feiten.
Gedragsregels Begeleiders:
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te
dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter
en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of
erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust
(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke
communicatie dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en
met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt,
zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
(macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld
is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht me
deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële
vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of
geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan
wel afgesproken honorering staan.
10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
‘gedragsregels in de sport’, zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement
Seksuele intimidatie van NOC*NSF

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!